Ajuts individuals municipals pel curs 2024-2025

L’objecte d’aquestes bases és regular:

  • La concessió d’ajuts individuals en matèria de llibres, material i sortides per alumnes d’educació infantil, primària i secundària empadronats (com a mínim des del mes de gener de 2024) al municipi de Les Cabanyes i escolaritzats als centres educatius públics durant el curs 2024/2025.
  • La concessió d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva a les famílies amb menors a càrrec, persones amb discapacitat superior al 33% i persones amb problemàtica de salut empadronats en el municipi de les Cabanyes des del gener del 2024.

Aquests ajuts seran incompatibles amb altres ajuts rebuts pel mateix concepte d’altres administracions. Quan es doni aquesta circumstància la família que hagi rebut una altra beca o ajut, haurà de retornar a l’Ajuntament l’import de l’ajut municipal. En cas d’incompliment, la família infractora no podrà sol·licitar l’ajut municipal en les convocatòries següents, fins que hagi regularitzat la seva situació.

Quan es dóna resposta:

Aquestes bases regiran des de l’abril 2024 fins abril 2025. Les atribucions aprovades en
base a aquesta normativa tenen efecte només pel esmenat anteriorment i no generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a
precedent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones empadronades al municipi de Les Cabanyes des del gener de 2023 (i que romanguin empadronats durant el període d’execució).

Cal aportar:

  • Sol·licitud (emplenada i signada)

  • DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència (fotocòpia)
  • Llibre de família (fotocòpia de totes les planes escrites)
  • Volant de convivència (original i actual)
  • Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició per a la percepció de subvenció o ajuts públics, i declaració de que no ha rebut subvencions públiques per la mateixa finalitat (model oficial de sol·licitud)
  • Declaració responsable conforme el beneficiari no té deutes fiscals ni socials amb la Seguretat Social, l’Administració Tributària estatal i l’Administració Tributària autonòmica (model oficial de sol·licitud)
  • En cas de demanar Ajut per pràctica esportiva, cal aportar el document d’inscripció matrícula amb el corresponent rebut de pagament a l’Ajuntament i un certificat de l’entitat esportiva on consti el preu de tota la temporada 2024-2025.
  • Certificat de titularitat del compte bancari del sol·licitant on rebre l’ajut

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.05.2024 | 20:54