Normativa d'urbanisme

Normativa d'urbanisme

17/08/17 MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR 5-EIXAMPLE SUD

31/05/2011  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi per a la definició i regulació de determinats usos  

05/03/2011  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la UA-6, carrer Cinc Oes

19/10/2010  Pla parcial urbanístic del sector 2, Parc de la Bassa 

10/02/2009  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic per precisar alineacions i rasants i l'ordenació de volums del sector de l'avinguda U entre el número 129 al 147 i del sector est del carrer Cinc entre la prolongació del carrer Sis i el parc urbà
 
20/08/2008  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta als sistemes d'espais lliures i equipaments  

08/02/2006  Pla parcial d'ordenació del sector 5 de les Normes subsidiàries de planejament 

28/12/2005  Modificació puntual de Normes subsidiàries de planejament urbanístic que afecta al sistema d'espais lliures i equipaments 

04/07/2005  Text refós de les normes urbanístiques del planejament general  

01/03/2001  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal que afecta la unitat d'actuació número 7 

15/01/2004  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta a la superfície mínima d'habitatge a diverses zones del municipi 

19/09/2002  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la reubicació de terrenys de zones verdes UA-7 

24/04/2002  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta el sistema d'espais lliures i equipaments 

21/02/2002  Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta al sistema d'infrastructures de serveis tècnics 

06/09/1999  Revisió de les Normes subsidiàries de planejament 
 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:05  |  26-10-18
  • Recomana el contingut