Comunicació d'obres excloses de llicència

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

 • No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 • No suposi muntatge de bastides.
 • No afecti l'estructura de l'edifici.
 • No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
 • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
 • En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.


Observacions:

L'execució de les obres resta sotmesa al compliment de la normativa que sigui d'aplicació.
Pel tractament de la runa:

 • La comunicació prèvia de les obres a aquest Ajuntament comporta l'autorització per a la col·locació de sacs de runes, excepte en els casos de zona conflictiva en els quals no s'autoritza la col·locació del sac.


Durant el termini d'execució de les obres, han de complir les següents condicions:

 • Preferentment es col·locarà a la vorera davant de l'obra, deixant com a mínim 1m per al pas de vianants i en cas que això no sigui possible es col·locarà a la calçada i en línia amb els vehicles estacionats, situant-lo de manera que no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment en cruïlles i respectant les distàncies establertes per als estacionaments. Mai no podran situar-se a les zones de prohibició d'aparcament (passos de vianants, guals, reserves d'estacionament, parades de bus, etc.), ni ser col·locats total o parcialment sobre elements de mobiliari urbà (tapes d'accés de serveis públics, boques d'incendis, escocells d'arbres, etc.)

 

 • El sac haurà de ser resistent i les runes abocades a l'interior no han de sobrepassar mai la vora per tal que no sobreïxin.
 • El sac haurà de ser buidat cada vegada que estigui ple, tenint especial cura en les operacions de càrrega i descàrrega per evitar danys a persones, animals i/o béns.
 • En el supòsit que al carrer on es col·loqui el sac s'instal·lin parades del mercat setmanal, el sac haurà de ser retirat el dia anterior a la instal·lació del mercat.
 • Un cop finalitzades les obres, el sac haurà de ser retirat i s'haurà de reposar qualsevol element d'urbanització i/o de mobiliari urbà que hagi resultat malmès. En cas que sigui necessària la col·locació d'una bastida caldrà aportar projecte tècnic de la instal·lació i l'assumpció del tècnic competent, l'obra passarà a tenir la consideració d'obra menor que es tramitarà al moment.


En cas que sigui necessària la col·locació d'una bastida caldrà aportar projecte tècnic de la instal·lació i l'assumpció del tècnic competent, l'obra passarà a tenir la consideració d'obra menor que es tramitarà al moment. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari). Sempre, abans de començar les obres.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6 - 08794 Les Cabanyes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Anna Planas
Telèfon: 938 921 048
Fax: 932 220 273
Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat
Lloc web: www.lescabanyes.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i dimecres de 17:00h a 19:00h.
(de juny a setembre no hi ha servei de tarda)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.11.2020 | 14:29